Fokusområde

Foranstaltninger til børn og unge

Kommunen skal tilbyde særlig støtte til børn og unge, der har behov. Støtten tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unge og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om børn og unge med foranstaltninger er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...

Vil du se flere tal om foranstaltninger til børn og unge, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Om foranstaltninger til børn og unge

Børn og unge mellem 0 og 18 år kan have behov for særlig støtte for at kunne have et godt liv med de samme muligheder som andre børn og unge.

Kommunen skal tilbyde særlig støtte i form af foranstaltninger til børn og unge, når det på baggrund af en børnefaglig undersøgelse vurderes, at de har behov for særlig støtte. Foranstaltningerne iværksættes for at sikre, at børnene og de unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Bestemmelserne om særlig støtte for børn og unge fremgår af kapitel 11 i lov om social service.

Tidlig og helhedsorienteret indsats

Den støttende indsats skal ske tidligt og være helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien. Støtten skal tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller unges ressourcer og familiens forhold.

Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.

Støtte i form af foranstaltninger forudsætter, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter lov om social service, og at den faglige vurdering, som følger heraf, peger på et behov for særlig støtte.

Kommunen skal jf. lov om social service § 52, stk. 1 træffe afgørelse om iværksættelse af en eller flere foranstaltninger når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Kommunen skal vælge den foranstaltning som på baggrund af den børnefaglige undersøgelse må antages bedst at kunne løse de afdækkede problemer og behov.

Kommunalbestyrelsen kan jf. lov om social service § 52, stk. 3 iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

  1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
  2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
  4. Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien
  5. Aflastningsordning
  6. Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  7. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
  8. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

Når kommunen modtager en underretning vedr. bekymring for et barn eller en ung, har kommunen pligt til at sikre, at der foretages en systematisk vurdering af, hvorvidt barnet eller den unge må antages at have behov for særlig støtte.

Hvis det vurderes, at der er behov for støtte og at problemstillingen er af en afgrænset karakter, kan der iværksættes forebyggende indsats efter lov om social service § 11, stk. 3.

Peger den indledende vurdering på et muligt behov for særlig støtte, træffes afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, som åbner mulighed for iværksættelse af de nævnte foranstaltninger jf. lov om social service § 52, stk. 3.

Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Partnerskab om Børnene Først har udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. Anbefalingerne er målrettet både ledere og medarbejdere, der arbejder på myndighedsområdet i landets kommuner, og er udarbejdet for at klæde kommunerne på til at arbejde med børneinddragelse i forbindelse med barnets lov.

Læs anbefalingerne her